KANALIZÁCIA - VODOVODY - ŠACHTY - POKLOPY - ŽĽABY - VPÚŠTE - MREŽE

Betónové a železobetónové rúry

Betónové a železobetónové rúry sú určené na odvod splaškových, dažďových a povrchových vôd gravitačne samospádom alebo pri nízkom pretlaku, svojou odolnosťou, pevnosťou a životnosťou sú predurčené pre výstavbu jednotných a dažďových kanalizačných zvodov. Výrobky splňujú najprísnejšie kritéria požadované pre dopravné stavby a inžinierské siete. Ich nevýhodou je obtiažna namipulácia kvôli vysokej hmotnosti a v neposlednej miere ich cena je ovplyvnená cenou dopravy.

Rozdeľujeme ich na :

Betónové rúry bez oceľovej výstuže

Betónové rúry bez oceľovej výstuže Betónové rúry bez oceľovej výstuže

Železobetónové rúry

Železobetónové rúryŽelezobetónové rúry

Rigolové rúry

Rigolové rúryRigolové rúryRigolové rúry

 

Pomoc stavebníkom:
Montáž betónových rúr - návod

Niekoľko odpovedí na otázku prečo ešte stále používať betónové rúry

Hospodárnosť

 • Betónové a železobetónové rúry bývajú staršie ako 100 rokov a spĺňajú požiadavky TKP ŘSD o priemernej životnosti 100 rokov.
 • Betónové a železobetónové rúry sa vyrábajú z prírodných tuzemských surovín.
 • Ostatné materiály sú závislé na stále sa stenčujúcich zdrojoch a silne rastúcich cenách ropy.

Rozmerová stálosť

 • Betónové a železobetónové rúry sú z praktickej skúsenosti rozmerovo stále.
 • Betónové a železobetónové rúry sú robustné a v rámci havárií a povodní vydržia mnohonásobne vyššie zaťaženie než konkurenčné typy potrubí.
 • Rúry z termoplastických materiálov sa v kanalizácii používajú iba cca 50 let a nie je preto možné ich porovnávať s ostatnými materiálmi, pokiaľ ide o životnosť.

Odolnosť voči vysokotlakovému čisteniu

 • Betónové a železobetónové rúry sú pevné a odolné.
 • Betónové a železobetónové rúry odolajú umývaciemu tlaku vyššiemu než 100 bar.
 • Rúry z iných, mäkších materiálov môžu byť pri čistení kanálov poškodené, obzvlášť keď je v prípade výskytu tvrdých usadenín potrebný umývací tlak vyšší než 120 bar.

Polohová stabilita a odolnosť proti vztlaku

 • Betónové a železobetónové rúry majú veľkú vlastnú hmotnosť a preto sú polohovo stabilné a odolné proti vztlaku.
 • Betónové a železobetónové rúry zostávajú, na rozdiel od ľahších rúr, pri zabudovaní bezpečne a stabilne v požadovanej polohe.
 • Betónové a železobetónové rúry nemenia polohu pôsobením vztlaku ani pri silných dažďových zrážkach, vzostupe hladiny spodných vôd alebo povodniach.

Pestrosť prierezov

 • Betónové a železobetónové rúry je možné vyrábať s rôznymi tvarmi prierezov pre otvorený alebo uzatvorený výkop (pretláčanie rúr).
 • Pre špeciálne oblasti použitia ponúkajú výrobcovia rúr individuálne riešenia.

Ekologická nezávadnosť

 • Betónové a železobetónové rúry splňujú už dnes štandard Európskej komisie “buying green” (nakupujte zeleno).
 • Betónové a železobetónové rúry sú po uplynutí životnosti jednoducho a bezproblémovo recyklovateľné a je ich možné znovu použiť ako stavebný materiál.
 • Výroba betónu sa dobre znáša s ochranou ŽP, pretože sa tento materiál skladá z čistých prírodných surovín.

Odolnosť voči oteru

 • Betónové a železobetónové rúry sú so svojou homogénnou štruktúrou materiálu a veľkými hrúbkami stien odolné proti oteru.
 • Betónové a železobetónové rúry sú vhodné i pre rýchlosť toku 10 m/s.
 • Z pokusov s darmštatským sklopným žľabom vyplynul po 100 000 prac. cykloch priemerný oter 0,2 až 0,3 mm.
 • Betónové a železobetónové rúry svojimi hrúbkami stien a štruktúrou materiálu sú vhodné pre vysoké rýchlosti toku a extrémnu prepravu splavenín napr. piesku.

Odolnosť voči korózii

 • Betónové a železobetónové rúry sú vhodné pre všetky bežné odpadové vody.
 • Betónové a železobetónové rúry sú odolné voči rozpúšťadlám a čistiacim prostriedkom.
 • Betónové a železobetónové rúry, pokiaľ majú byť odvedené agresívne priemyslové odpadné vody je možné opatriť výstelkou.

Hydraulická výhodnosť

 • Betónové a železobetónové rúry v súčasnej dobe vykazujú malú drsnosť stien.
 • Vyššia počiatočná hodnota drsnosti stien betónového a železobetónového potrubia je prevádzkou znižovaná na porovnateľnú hodnotu s ostatnými materiálmi.

Odolnosť voči teplote

 • Betónové a železobetónové rúry odolávajú vysokým teplotám a sú vhodné pre stály odtok o teplote až 35°C.
 • Pri krátkom zaťažení zvládnu teplotu odpadovej vody vysokú 95°C.
 • Betónové a železobetónové rúry zostávajú tvarovo stále a únosné i pri zvyšujúcej sa teplote (na rozdiel od termoplastických materiálov).
 • Betón je nehorľavý ak dôjde v kanále k nehode kvôli horľavým kvapalinám.
  • betónové rúry nezhoria.
  • nevznikajú jedovaté plyny
  • na povrchu nevzniká poškodenie sadaním.

Vodotesnosť

 • Betónové a železobetónové rúry sú trvale tesné a bezpečné proti vrastaniu koreňov.
 • Betónové a železobetónové rúry sú opatrené integrovaným tesnením z elastomeru.
 • Spoje sa v rámci prvej skúšky testujú pri 2.5 bar, naviac tiež pri zaťažení v sklze.
 • Splňujú požiadavky uloženia potrubia v ochranných zónach.
VYHĽADÁVANIE
KONTAKTY
Alexander Fehér FEER
Medzi mostami 5
040 01 Košice
Tel.: 055/ 677 12 03
Mobil: 0911 617 000
E-mail: feer@feer.sk
viac...
Webdesign: ULTRACODE