REKLAMAČNÝ PORIADOK

spoločnosti FEER Košice s.r.o. so sídlom Medzi mostami 6, 040 01 Košice

pri  prevádzkovaní obchodu a internetového obchodu www.feer.sk

 

Článok I.  Úvodné ustanovenia

 

 1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na právne vzťahy založené uzavretím kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou FEER Košice s.r.o.(ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, na základe elektronickej objednávky, jej akceptácie a zaplatením kúpnej ceny. Kupujúci kúpil tovar za účelom osobnej spotreby a nie za účelom podnikania, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu www.feer.sk.

 2. Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri uplatnení nárokov z vád zakúpeného tovaru od predávajúceho.

 3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.Článok II. Vrátenie tovaru

 

 1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol poškodený.

 2. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 2.2. tohto reklamačného poriadku je kupujúci povinný tovar vrátiť odoslaním tovaru na horeuvedenú adresu


Článok III.   Reklamácie

 

 1. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru, pokiaľ výrobca neustanoví dlhšiu záručnú dobu. Dlhšia záručná doba je spravidla vyznačená v záručnom liste prikladanému k tovaru. Ak nie je k tovaru vystavený záručný list, platí záručná doba 24 mesiacov.

 2. Pri zistení akejkoľvek závady poškodenia alebo nefunkčnosti tovaru kupujúci by mal predávajúceho informovať na tel. čísle +421 911 417 000 alebo emaily: feer@feer.sk. Zároveň kupujúci  je povinný vyplniť Reklamačný formulár  (na stránke www.feer.sk) kde uvedie všetky podrobnosti závady taktiež meno predajcu s ktorým túto závadu konzultoval. Správne vyplnený Reklamačný formulár je súčasťou reklamácie tovaru

 3. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne závada, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto závadu odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia závady môže kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len časti tovaru, výmenu časti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť závady. O takejto možnosti bude kupujúci informovaný a takáto oprava bude konzultovaná s kupujúcim.

 

 

 1. V prípade závady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne používaný ako tovar bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné závady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa závady alebo z dôvodu väčšieho počtu závad na zakúpenom tovare.

 2. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť odoslaním tovaru a všetkých obdŕžaných dokumentov na horeuvedenú adresu predávajúceho. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu daného tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 3. Záruka sa nevzťahuje najmä na závady tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho a ak vznikla závada alebo poškodenie:

 • nie je správne vyplnený reklamačný formulár v takom prípade sa berie ako Pozáručná oprava

 • preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním kupujúceho,

 • v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do tovaru,

 • ak priložený záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na výrobku odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo na doklade o kúpe tovaru,

 • ak závada vznikla bežným opotrebením,

 • pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty,

 • pri živelných katastrofách.

 

 1. Reklamáciu je možné vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:

 • správne vyplnený reklamačný formulár

 • že sa závada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru, pokiaľ bola v záručnom liste uvedená záručná doba dlhšia ako 24 mesiacov kupujúci záručný list,

 • že je tovar nefunkčný, za týmto účelom kupujúci predloží daný tovar.

 • Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená, nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.

Predávajúci zašle kupujúcemu pri uplatnení reklamácie podľa tohto reklamačného poriadku a v súlade s ním, potvrdenie. Predávajúci zašle kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o závadu, ktorú nemožno odstrániť.

Práva a povinnosti zmluvných strán týmto reklamačným protokolom výslovne neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky.